Riskianalyysi Jousiammuntakeskukseen Kenttä ja Maastoradoille

Tavoite: Tunnistaa ja arvioida jousiammuntakeskuksen kenttä- ja maastoradoilla mahdollisesti esiintyviä riskejä sekä ehdottaa toimenpiteitä riskien minimoimiseksi.

Analyysimenetelmä: Riskianalyysi suoritetaan käyttämällä FMEA-menetelmää (Failure Mode and Effects Analysis). Menetelmässä tunnistetaan mahdolliset vikatilanteet, arvioidaan niiden todennäköisyys ja vaikutukset sekä ehdotetaan toimenpiteitä riskien hallintaan.

Riskien tunnistaminen:

Seuraavassa on listattu jousiammuntakeskuksen kenttä- ja maastoradoilla mahdollisesti esiintyviä riskejä:

1. Ammusten lentoradan hallinnan menetys:

 • Todennäköisyys: Keskitasoinen
 • Vaikutus: Vakava
 • Toimenpiteet:
  • Turvallisuusohjeiden ja -sääntöjen noudattamisen varmistaminen
  • Ampuma-alueiden asianmukainen rajaaminen ja merkitseminen
  • Ampujien kouluttaminen ja valvonta
  • Sopivan varustuksen käyttö

2. Vahingoittuminen nuolilla:

 • Todennäköisyys: Matala
 • Vaikutus: Vakava
 • Toimenpiteet:
  • Turvallisuusohjeiden ja -sääntöjen noudattamisen varmistaminen
  • Ampuma-alueiden asianmukainen rajaaminen ja merkitseminen
  • Ampujien kouluttaminen ja valvonta
  • Sopivan varustuksen käyttö

3. Tapaturmat maastossa:

 • Todennäköisyys: Keskitasoinen
 • Vaikutus: Vaihteleva
 • Toimenpiteet:
  • Maaston tarkastaminen ja vaarojen merkitseminen
  • Sopivan jalkineiden ja varustuksen käyttö
  • Ensiaputarvikkeiden saatavuus

4. Tulipalon riski:

 • Todennäköisyys: Matala
 • Vaikutus: Vakava
 • Toimenpiteet:
  • Paloturvallisuusohjeiden noudattaminen
  • Palonsammutusvälineiden saatavuus
  • Tupakoinnin kieltäminen ampuma-alueilla

5. Ilkivalta ja varkaudet:

 • Todennäköisyys: Vaihteleva
 • Vaikutus: Vaihteleva
 • Toimenpiteet:
  • Alueen valvonta ja kameravalvonnan käyttö
  • Omaisuuden asianmukainen säilytys
  • Yhteistyö viranomaisten kanssa

Riskien arviointi:

Jokaiselle tunnistetulle riskille on arvioitu todennäköisyys ja vaikutus seuraavien luokitusten avulla:

Todennäköisyys:

 • Matala: Tapahtuu harvoin, kerran kymmenessä vuodessa tai harvemmin.
 • Keskitasoinen: Tapahtuu noin kerran vuodessa.
 • Korkea: Tapahtuu useammin kuin kerran vuodessa.

Vaikutus:

 • Lievä: Ei aiheuta henkilövahinkoja tai merkittävää taloudellista vahinkoa.
 • Vakava: Aiheuttaa henkilövahinkoja tai merkittävää taloudellista vahinkoa.

Riskien hallinta:

Jokaiselle tunnistetulle riskille on ehdotettu toimenpiteitä riskien minimoimiseksi. Toimenpiteiden tehokkuutta on arvioitu ja ne on priorisoitu riskin todennäköisyyden ja vaikutuksen mukaan.

Yhteenveto:

Jousiammuntakeskuksen kenttä- ja maastoradoilla on useita riskejä, jotka on tärkeä tunnistaa ja minimoida. FMEA-analyysin avulla on saatu kattava kuva mahdollisista riskeistä ja niiden vaikutuksista. Ehdotettujen toimenpiteiden avulla voidaan merkittävästi parantaa turvallisuutta jousiammuntakeskuksessa.

Huomioitavaa:

Tämä riskianalyysi on esimerkki ja se on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi. Jousiammuntakeskuksen omistajan ja/tai käyttäjän on itse arvioitava riskien todennäköisyys